Geestelijke gezondheidszorg komt in opstand tegen corona maatregelen

Corona GGZ

Nu dat Nederland en de wereld in een houdgreep worden gehouden door de corona maatregelen is het prachtig om te zien hoe o.a. hulpverleners, psychologen en psychiaters zich uitspreken, nu zij beginnen in te zien dat de oplossing meer schade aanbrengt dan de ziekte zelf. Een steeds groter groeiende groep uit de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heeft middels een Brandbrief zijn bezorgdheid geuit en adviseert dat alle corona maatregelen per direct gestopt dienen te worden.

De brandbrief, welke inmiddels ondertekend is door 86 professionals uit de GGZ, laat duidelijk zien dat het vertrouwen in de overheid en zijn wetenschappelijke methodes gedaald is en zij roepen daarom het kabinet ook op verantwoording af te staan voor de gekozen schadelijke route.

“Wij roepen alle politici op om wetenschappelijk bewijs op te eisen voor de effectiviteit van de genomen maatregelen die hebben geleid tot deze vergaande beperkende situatie, voor een virus dat in termen van schadelijkheid, besmettelijkheid of dodelijkheid vergelijkbaar is met een hevig griepvirus”

GGZ Professionals – Feiten over Covid-19

Het gebrek aan openheid van het RIVM, en de overheid betreft de gedane onderzoeken, waar vervolgens het beleid op is gebaseerd is stuitend. Waar een leidend orgaan, zoals het RIVM, leiding zou moeten geven door te luisteren naar de mensen die daadwerkelijk met patiënten bezig zijn, daar verbergt het zichzelf achter rekenmodellen en vriendjes onderzoekbureaus om het beleid te bepalen.

Hoofdlijnen worden uitgezet door WHO en United Nations

Waar het RIVM op lokaal niveau nog kan beslissen of mondkapjes bijvoorbeeld wel of niet verplicht moeten zijn. Daar wordt de keuze van de anderhalve meter samenleving van bovenaf opgelegd door de World Health Organization (WHO), die op zijn beurt weer nauw samenwerkt met de United Nations (UN). En Nederland is verplicht deze richtlijnen te volgen, daar het aangesloten is bij de WHO en het daarbij horende contract voor het gehoorzamen aan de richtlijnen.

En mocht je nu denken dat de keuze voor de anderhalve meter samenleving gebaseerd is op vele onderzoeken en er onder onderzoekers een consensus bestaat voor het navolgen van deze levens veranderende maatregelen, dan kom je bedrogen uit. Het CEBM, Centre for Evidence-Based Medicine en de Oxford University hebben daarover het volgende te zeggen.

Ze zeggen dus dat het hele concept van de anderhalve meter samenleving gebaseerd is op een oud model, welke te simpel is, en voorbij gaat aan de verschillende aspecten voor het verspreiden van het virus. Maurice de Hond heeft dit ook al uitgebreid aangetoond in zijn eigen onderzoeken.

Maatregelen WHO gaan tegen eigen definitie in

In 1948 stelde de World Health Organization een definitie op als richtlijn voor de eigen filosofie betreft de volksgezondheid.

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken

WHO, 1948

De huidige corona maatregelen gaan dus voorbij aan het geestelijk en maatschappelijk welzijn van de mensen. De wereld heeft sinds 1948 echter niet stil gezeten en de de nieuwste definitie die nu geopperd wordt gaat nog verder door te zeggen dat..

Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven

Huber

De GGZ professionals geven aan dat uitgaande van de meest moderne definitie voor het behoud van de volksgezondheid, de situatie waar wij nu inzetten volledig haaks staat op de meest moderne inzichten aangaande de volksgezondheid. Waar wij eigenlijk zelf zouden moeten bepalen of wij risico’s willen lopen of niet, daar wordt het ons van bovenaf opgedrongen, onder het mom van de verantwoordelijkheid van de gezondheid van een ander, jouw verantwoordelijkheid is.

Stress, eenzaamheid, Suïcide door corona maatregelen

Waar corona doden nog relatief simpel geteld kunnen worden door deze in de ziekenhuizen en verpleeghuizen te tellen, daar is het een stuk minder duidelijk wanneer dit door andere gevolgen gebeurd zoals stress, eenzaamheid en suïcide. ‘Het verstoren van sociale netwerken, zoals dit van overheidswege is gebeurd, heeft aantoonbaar een sterk negatief effect op de psychische gezondheid.’

‘De verstoring van de dagelijkse routine en het idee dat bij velen leeft dat ze de situatie niet meer onder controle hebben, leidt tot een verhoogd stressniveau, wat dan weer fysieke en emotionele vermoeidheid tot gevolg heeft. Bij oudere mensen versnelt chronische stress het verouderingsproces aanzienlijk. Chronische stress heeft voorts invloed op het ontstaan van ernstige ziekten zoals kanker, het vermindert de werking van het immuunsysteem en kan resulteren in voortijdige sterfte.’

‘Het sociale ritme van mensen is eveneens verstoord. Mensen die zich eenzaam voelen hebben een groter risico om een ernstige angst-, stemmings- of middelen stoornis te ontwikkelen. Niet alleen is een verband tussen eenzaamheid en lichamelijke en psychische gezondheid overtuigend aangetoond, maar ook een sterk verband tussen sociaal isolement en sterfte is al lang bekend.’

‘De economische recessie waarin we door het Nederlandse overheidsbeleid zijn beland, zal leiden tot een toename van het aantal suïcides. De bezuinigingen die zullen volgen in de nasleep van de economische crisis zullen naar verwachting eveneens zorgen voor een toename van het aantal zelfdodingen.’

Maatregelen RIVM leiden tot meer doden, niet minder

‘De psychologische schade van een door de overheid opgelegde quarantaine is zeer ernstig. Zelfs bij vrijwillige isolatie treedt er schade op, zij het in mindere mate. De baten van een dergelijke quarantaine moeten zorgvuldig worden afgewogen ten opzichte van de psychologische kosten. Echter lijkt er van een zorgvuldige afweging geen sprake te zijn geweest.’

‘Anderzijds gaven medewerkers in de ouderenzorg al in een vroeg stadium aan beschermende kleding te willen dragen, ook mondbescherming, maar dit stonden de RIVM-richtlijnen opvallend genoeg aanvankelijk niet (!) toe. Voor het belang van goede ventilatie is in diezelfde richtlijnen nog altijd nauwelijks aandacht. Sterker nog, ventilatie zou verboden zijn in verzorgingstehuizen, ook tijdens een eventuele hittegolf. De hele gang van zaken bevreemdt ons.’

“Wij menen dat de meeste mensen in de risicogroepen prima in staat zijn om zelf te bepalen of zij bepaalde risico’s wel of niet willen lopen, en dat de mensen die werkzaam zijn in deze sectoren heel goed zelf kunnen bepalen op welke wijze de zorg voor kwetsbare groepen zou moeten worden ingericht”

GGZ Professionals

‘Men wil met de gedwongen quarantaine en sociale isolatie voorkomen dat ouderen en kwetsbaren ziek worden en komen te overlijden. Gesteld kan echter worden dat hoe meer sociale en emotionele verbintenissen mensen hebben, des te resistenter zij zijn tegen virussen. Het lijkt er veel meer op – volgens alle wetenschappelijke studies hierover – dat de isolatie en quarantaine juist dodelijke gevolgen hebben. Er wordt dan ook oversterfte in de verpleeg- en verzorgingshuizen gezien, die niet direct aan COVID-19 gerelateerd kan worden.’

Rol van de media over corona maatregelen

‘De afgelopen maanden leken kranten- radio- en tv-makers vrijwel kritiekloos achter het RIVM, het OMT, en het kabinet aan te lopen. Daar waar juist de pers kritisch zou moeten zijn en eenzijdige overheidscommunicatie dient te voorkomen, pleitte de hoofdredacteur van de Volkskrant zelfs voor censuur.’

“Naar onze mening is het de taak van de journalistiek om nieuws zo objectief en neutraal mogelijk te brengen, gericht op waarheidsvinding en het kritisch controleren van de macht. Onze visie vindt steun in de code voor de journalistiek

GGZ Professionals

‘Met nadruk willen wij onderstrepen dat vanuit de vakliteratuur blijkt, dat juist kritisch blijven denken het proces van besluitvorming in onzekere tijden verbetert. Groepsdenken daarentegen leidt er juist toe dat belangrijke informatie wordt genegeerd en alternatieven niet serieus genomen worden.

‘Wij pleiten voor nuancering, verfijning en maatwerk en dat missen wij. In de GGZ, de academische wereld en de hulpverlening is inmiddels een schat aan informatie en kennis over Corona-gerelateerde zaken voorhanden, waarop onvoldoende gewezen dan wel geacteerd wordt.’

Andersdenken worden geshamed

‘Het officiële narratief dat een lockdown noodzakelijk was, dat dit de enige mogelijke oplossing was, en dat iedereen achter deze lockdown stond, maakte andersdenkenden, influencers, én experts terughoudend om een andere opinie te ventileren. Niet zonder reden, want alternatieve meningen en media worden veelvuldig genegeerd dan wel geridiculiseerd en geshamed.’

‘Wij hebben ons ook verbaasd over de vele video’s en artikelen van andersdenkenden, waaronder vele experts, die werden én worden verwijderd van sociale media; we vinden dit niet passen in een vrije, democratische rechtsstaat, te meer daar dit leidt tot tunnelvisie. Ook werkt dit beleid verlammend en voedt het de angst en de bezorgdheid in de samenleving. In dit kader wijzen wij het voornemen tot censuur van andersdenkenden in de Europese Unie af’

‘De manier waarop de media het Coronavirus heeft benaderd – de dagelijkse statistieken met eenzijdige focus op sterfgevallen – leidde tot veel stress, angst, en bezorgdheid onder de Nederlandse bevolking. Dit heeft een negatief effect op het immuunsysteem en leidt tot meerdere niet aan Covid-19 gerelateerde mentale gezondheidsproblemen’

‘Wij roepen de media op om hun verantwoordelijkheid alsnog te nemen, door in het kader van onafhankelijke journalistiek de cijfers in verhouding en in perspectief te plaatsen, een beroep te doen op openbaarheid van bestuur (WOB) en inzage te eisen in de gehanteerde rekenmodellen van het RIVM.’

We leven in een omgekeerde wereld

Waarom wordt er verteld dat Covid-19 een gevaarlijk killervirus is, terwijl cijfers het tegenovergestelde aantonen? Waarom worden mensen in quarantaine gedwongen, terwijl onderzoeken aantonen dat dat schadelijker voor ze is dan niet in quarantaine te gaan?

‘Waarom worden we aangesproken op onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen, maar niet op de verantwoordelijkheid voor onze eigen gezondheid? Waarom worden mensen verplicht tot het dragen van niet-werkzame mondkapjes in het openbaar vervoer?’

Conclusie

‘Wij komen, al met al, tot de conclusie dat er meer bewijs is tégen het gezondheids-bevorderende effect van de huidige maatregelen dan ervóór. Naar onze mening rechtvaardigt het aantal ‘slachtoffers’ dat het Coronavirus met zich meebrengt niet de huidige plannen om onze volledige samenleving te herstructureren naar een ‘anderhalve-meter-samenleving’. De impact die het Coronavirus heeft is niet dusdanig groot, dat we daarvoor onze hele samenleving permanent zouden moeten gaan veranderen, met alle gevolgen vandien.’

‘Gerichte interventies die gebaseerd zijn op het principe dat ieder verantwoordelijk is voor de bescherming van diens eigen gezondheid, zijn veel beter voor de psychische gezondheid en bieden een betere bescherming.’

‘Dit alles overwegende, verbazen wij ons dan ook over de invoering van de Spoedwet, waarbij zonder solide wetenschappelijke onderbouwing, de huidige noodmaatregelen een wettelijk karakter krijgen. De overheid beroept zich hierbij op ‘het belang van de volksgezondheid’.’

‘Wij willen als beroepsgroep duidelijk aangeven dat naar onze inschatting en vanuit onze professie, de huidige maatregelen de volksgezondheid eerder schaden dan goed doen. Gezondheid is immers meer dan alleen de afwezigheid van ziekte en betreft niet slechts het fysieke aspect. Zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid komt naar onze mening met de huidige maatregelen in het gedrang. De maatregelen lijken op dit moment niet zeer wetenschappelijk gefundeerd maar vooral politiek gemotiveerd.’

Wij van Open Oogjes zijn diep, diep onder de indruk van deze fantastisch geschreven brandbrief, welke van begin tot eind volledig onderbouwd is met kwalitatief sterke studies. De volledig vernietigende conclusie betreft de huidige corona maatregelen laat duidelijk zien in wat voor een wereld wij leven, waarin wetenschappelijke dictatuur, middels het RIVM, de Nederlandse medische wereld gekaapt heeft en nog maar een schim betreft van werkelijke wetenschap en simpelweg gebruikt wordt door machtshebbers om hun politieke New World Order, United Nations agenda uit te voeren. De GGZ professionals hebben gesproken, Amen!